'You use hypnosis not as a cure but as a means of establishing a favorable climate in which to learn.'
Milton H. Erickson

Gegevens bescherming

Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan wij, als Hypnoseworld, moeten voldoen omdat wij uw gegevens vastleggen in cliëntendossiers. Van uw behandeling leggen wij een dossier aan. Dit is een wettelijke verplichting, opgelegd door de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst).

Cliënten dossier

Uw gegevens worden opgeslagen in een papieren cliëntendossier, deze worden in een afgesloten kast bewaard. Hierin staan, uw naam, adres, postcode en woonplaats. Uw geboortedatum, telefoonnummer, e-mail adres en de gegevens van de huisarts. Ook staat hierin uw behandeldoel en verdere aantekeningen en gegevens van de behandelingen.

Facturering

Voor de facturering maakt Hypnoseworld gebruik van een digitaal dossier, hierin staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Uw naam, adres en woonplaats. Uw geboortedatum, de datum van de behandeling en als omschrijving van de behandeling ‘Hypnotherapie consult’. De kosten van het consult.

Dossierplicht

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is Hypnoseworld als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden. Wij houden een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien.

Indien nodig wordt in uw dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

De regel voor het bewaren van dossiers staat in de WGBO en is 20 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven.

Beroepsgeheim

Voor Hypnoseworld geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.

Privacy

Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

Hypnoseworld doet er alles aan om uw privacy te waarborgen.
Hypnoseworld gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens.
Hypnoseworld zorgt ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Hypnoseworld houdt zich aan de wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
Hypnoseworld handelt conform de wettelijke regelgeving.